Säännöt

KOUVOLAN SIVISTYS- JA URHEILUTALO SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

(Hyväksytty Edustajiston kokouksessa 5.4.2017 ja rekisteröity tarkennettuna Säätiölain 13 luvun 20§:n (487/2015) mukaan Patentti ja rekisterihallituksessa 14.6.2017)

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö ja sen kotipaikka on Kouvola.

2 § Tarkoitus 

Säätiön tarkoituksena on edistää Kouvolan sivistys- ja urheilutoimintaa sekä ylläpitää omistamiaan kiinteistöjä ja tiloja. Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi käyttää varojaan sivistys- ja urheilutoiminnan edistämiseen ja tukemiseen Kouvolassa esimerkiksi perustamalla kirjastoja, pystyttämällä muistomerkkejä, tukemalla taideharrastusta sekä avustamalla uimahallien, urheilu- ja leikkikenttien sekä voimistelusalien rakentamista.

Säätiö voi jakaa kertyneistä varoista stipendejä ja erilaisia apurahoja sivistys- ja urheilutoimintaan.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö sijoittaa varojaan turvallisesti ja tuottavasti. Säätiön varoja hoidetaan ja käytetään sääntöjen 2 §:ssä esitettyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja näissä säännöissä määrätyllä tavalla.

4 § Peruspääoma

Säätiön omaisuuden muodostavat säätiötä perustettaessa sille luovutettu omaisuus 2 404 923 markkaa (404 479,01 euroa) sekä sille tämän jälkeen kertyvä omaisuus. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia ja muullakin tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.

5 § Säätiön johto

Säätiöllä on hallitus ja säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6 § Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta, jonka jäsenten lukumäärä ja jäsenet vahvistetaan valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa kolmivuotiskaudeksi siten että yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa.

Näiden sääntöjen tultua hyväksytyksi Patentti- ja rekisterihallituksessa ensimmäisen varsinaisen valtuuskunnan kokouksen valtuuskunnan muodostaa aikaisempien sääntöjen mukainen edustajisto, joka valitsee ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan jäsenet ja määrittää heidän erovuoroisuudet.

Säätiön valtuuskuntaan voi kuulua vähintään 7 ja enintään 10 jäsentä. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Liikemiesyhdistys ry voivat kumpikin valita valtuuskuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille varahenkilöt. Ne rekisteröidyt yhdistykset, joilla vuonna 2016 oli oikeus valita säätiön aikaisempaan edustajistoon jäsen, voivat kukin esittää valtuuskuntaan yhden (1) jäsenen  ja hänelle varahenkilön.

Jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi päättyy kolmivuotiskautta seuraavan vuoden vuosikokoukseen.

7 § Valtuuskunnan kokous

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena, taikka säätiön hallitus tai vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Pyynnössä on mainittava asia, jota varten kokousta vaaditaan koollekutsuttavaksi.

Valtuuskunnan kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai s-postilla vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitettavilla kutsuilla esityslistoineen.

Muut tiedonannot valtuuskunnan jäsenille toimitetaan em. tavalla.

Valtuuskunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 1/3 jäsenistä on paikalla.

Valtuuskunnan kokouksissa ratkaistaan asiat, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa arpa.

Valtuuskunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon päätökset ja äänestykset merkitään.

Valtuuskunnan jäsenille ei  makseta palkkioita.

8 § Valtuuskunnan varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinainen kokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat (2) ja pöytäkirjan tarkastajat (2)
  2. Esitetään säätiön edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
  3. Esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus.
  4. Valitaan valtuuskunnan jäsenet
  5. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, joiden on oltava valtuuskunnan jäseniä sekä valtuuskunnalle sihteeri.
  6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  7. Valitaan säätiön hallituksen jäsenet.
  8. Valitaan säätiölle tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan säätiön kuluvan kauden tilejä ja hallintoa. Varatilitarkastajaa ei tarvitse valita, jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu hyväksytty tilintarkastusyhteisö.
  9. Esitetään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat      

9 § Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenet valitaan valtuuskunnan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Jäsenten toimikaudet alkavat valtuuskunnan vuosikokouksen päättymisestä ja päättyvät seuraavassa vuosikokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnat tehdään valtuuskunnan vuosikokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi asettaa tarpeen mukaan toimikuntia asioiden valmisteluun.

Säätiön hallituksella on sihteeri, joka voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin ja jolle siinä tapauksessa maksetaan tehtävästään tavanomainen palkkio.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään jäsenen 70-vuotispäivää seuraavan varsinaisen valtuuskunnan kokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsen ei voi olla valtuuskunnan puheenjohtaja tai jäsen.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa.

10 §  Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

11 § Hallituksen kokous

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan sähköpostilla tai muulla todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja mukaan luettuna enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Hallitus voi tehdä päätöksiä sähköpostin tai puhelimen välityksin pitämättä varsinaista kokousta. Päätökset kirjataan, allekirjoitetaan, numeroidaan ja säilytetään siten kuin hallituksen pöytäkirjat.

12 § Säätiön toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on  lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

13 § Säätiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus yksin edustaa säätiötä.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös jäsenelleen, sihteerille tai muulle nimetylle ihmiselle.

14 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

15 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen toimintakertomus  ja tilinpäätös on toimitettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomus maaliskuun kuluessa.

Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Varatilitarkastajaa ei tarvitse valita, jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Valinnat tehdään valtuuskunnan vuosikokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan valtuuskunnan vuosikokouksen päättyessä.

16 § Vuosiselvityksen ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenten ja säätiön edustamiseen oikeutettujen henkilöiden vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

17 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta päättää hallitus. Päätöksen hyväksyminen vaatii, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Lisäksi enemmistön valtuuskunnan jäsenistä on oltava muutosehdotuksen kannalla.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

18 § Säätiön varojen käyttö purkamisen tai lakkauttamisen yhteydessä

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat seuraavasti:

Kouvolan Liikemiesyhdistys ry, säätiön perustajana ja lahjoittajana, saa varoista 30 prosenttia ja Kouvolan kaupunki saa varoista 20 prosenttia. Loput varoista, 50 prosenttia, jaetaan niiden yhdistysten, jotka vuonna 2016 olivat säätiön edustajiston jäseniä ja jotka jakohetkellä ovat vielä olemassa, kesken jäsenmääriensä suhteessa. Kaikkien varojen saajien tulee käyttää näin saamansa varat säätiön sääntöjen 2 §:ssä mainittuihin Kouvolaa palveleviin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

© 2023 | Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö